Algemene Factuurvoorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN

  1. Behoudens uitdrukkelijke andere geschreven overeenkomst is iedere factuur contant betaalbaar.
  2. Na de vervaldag is een rentevoet van 12% betaalbaar, berekend op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum op het openstaande bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  3. Bij gebreke aan betaling van het factuurbedrag binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
  4. Eventuele betwistingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden.
  5. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  6. Offertes kunnen variabel zijn, bij meer geleverde werkuren dan origineel voorzien zal de factuur aangepast worden afhankelijk van de hoeveelheid werk. Hetzelfde geldt bij minder werkuren dan voorzien, hierbij zullen de kosten lager uitvallen op de factuur dan op de offerte.